Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

dr hab. Bartłomiej Swaczyna

 

dyżur: środa 1130-1230, ul. Olszewskiego 2, pok. nr 208

kontakt: bartlomiej.swaczyna@uj.edu.pl

 

 


 

 

Zajęcia w roku akademickim 2017/2018

 

Prawo cywilne - wykład

środa 1600- 1815, Aula WPiA

część ogólna: 2 i 3.10.2018

prawo rzeczowe: 21.11.2018 - 23.01.2019

 

Seminarium magisterskie dla V roku

środa 945-1115, ul. Olszewskiego 2, pok. 210

 

 


 

 

PUBLIKACJE


Monografie

1. Hipoteka umowna na nieruchomości, Kraków 1999

2. Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004

3. Hipoteka umowna, Warszawa 2007

4. Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012

 

Udział w pracach zbiorowych

1. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011, razem z M. Kućką, J. Pisulińskim  i Ł. Przyborowskim (komentarz do art. 65, 67, 683, 684, 79-831, 1011-10111)

2. Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014, razem z B. Jelonek-Jarco,  M. Kućką, J. Pisulińskim, Ł. Przyborowskim i J. Zawadzką (komentarz do art. 1, uw. 48-50; art. 11-15, 21, 22, 29, 32-34, 65, 67, 683, 684, 79-831, 1011-10111)

 

Artykuły

1. Wpływ uchylenia albo zmiany przepisów na zastrzeżone przez te przepisy prawo pierwokupu, Rejent 2000, nr 10

2. Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży, Transformacje Prawa Prywatnego 2001, nr 2

3. Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, Rejent 2002, nr 10

4. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 1

5. Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego, [w:] Lex dla notariusza, 2004, publikacja elektroniczna

6. Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, [w:] Lex dla notariusza, 2004, publikacja elektroniczna

7. Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Rejent 2004, nr 12

8. Współwłasność de lege ferenda, [w:] Czterdzieści lat Kodeksu cywilnego, red. M. Sawczuk, Warszawa 2006

9. W kwestii ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej, Prawo Bankowe 2008, nr 5

10. Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim, Studia Prawa Prywatnego 2008, nr 4

11. Szwajcarski Schuldbrief jako ewentualny wzór dla polskiego ustawodawcy, Studia Prawa Prywatnego 2009, nr 2

12. Obowiązek alimentacyjny miedzy byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

13. Hipoteka łączna po nowelizacji – wybrane zagadnienia,  Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 2

14. Odrzucenie spadku nabytego przez dziecko, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka,Warszawa 2013

15. Änderung des Inhalts der Hypothekenforderung im polnischen Recht – Ausgewählte Fragen, Osteuropa Recht 2015, nr 2

16. Wpływ badań prawnoporównawczych na reformę polskiego prawa hipotecznego, w: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Warszawa 2016

17. Die Insolvenz des Verwalters von Realsicherheiten im polnischen Recht, [w:] Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten. Internationale Beiträge zu aktuellen Fragen, red. M. Wienner, R. Cierpiał-Mangor, Wien 2017

18. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po 29.04.2016 r., Rejent 2017, nr 7

19. Sprzedaż lokalu wyodrębnionego w budynku wzniesionym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu ustanowione w art. 111a. ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rejent 2017, nr 12  

 

Glosy

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 7–8

2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2007 r., V CSK 298/07, PiP 2010, z. 5

3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2015 r., IV CSK 509/14, Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 4

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC