Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

Partnerzy

 

Kubas Kos Gałkowski jest jedną z wiodących kancelarii prawniczych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie: postępowań sądowych i arbitrażowych, prawa obrotu nieruchomościami, bankowości i finansów, prawa spółek i prawa handlowego, jak również prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Od wielu lat Kubas Kos Gałkowski angażuje się w rozwój młodych prawników oraz wsparcie licznych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 2010 r. kancelaria wspiera także organizację Kolokwiów Jagiellońskich. Więcej informacji na temat działań kancelarii na: www.kkg.pl.

 

 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej  jest dobrowolnąorganizacją społeczno - zawodową polskich notariuszy, które działa od 1990 r. Członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w pracach nad ustawą - Prawo o notariacie, która została uchwalona 14 lutego 1991 r.

 

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy w szczególności: jednoczenie polskiego notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających publiczne zaufanie do czynności i dokumentów sporządzanych przez notariuszy, ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego, ochrona prawidłowych warunków godnego wykonywania zawodu, formułowanie opinii notariuszy we wszystkich żywotnych dla nich sprawach, sprawowanie opieki i udzielanie różnorakiej pomocy notariuszom, emerytowanym notariuszom, zastępcom notarialnym i aplikantom notarialnym oraz doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi także działania mające na celu rozwijanie świadomości i kultury prawnejspołeczeństwa oraz popularyzację prawa.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez wydawanie miesięcznika naukowego REJENT, wysoko notowanego w rankingach punktowych, posiadającego wpis dowykazu "Index Copernicus International" organizowanie i wspieranie konferencji naukowych organizowanych przez środowiska akademickie, a także organizowanie szkoleń i debat. 

Stowarzyszenie prowadzi prężnie działające ośrodki: Ośrodek Szkoleniowy i Ośrodek Mediacyjny. W 2016 roku w szkoleniach wzięło udział ponad 1000 notariuszy i około 150 adwokatów i radców prawnych, a mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego przeprowadzili około 150 Mediacji.

25 kwietnia 2019 roku rozpoczyna działalność "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Notarialny Sąd Polubowny wpisuje się w nowoczesne wzorce inajnowsze tendencje światowego arbitrażu - postępowanie prowadzone będzie wyłącznie przez internet, bez przeprowadzania rozpraw, postępowanie dowodowe prowadzone będzie ze skanów dokumentów, nagrań audio, video, zdjęć zapisów monitoringu, wiadomości e-mail, zrzutów ekranu i innych podobnych materiałów; doręczenia, co do zasady, odbywać się będą w systemie elektronicznym lub pocztą elektroniczną, zaś pozwany - wnosząc odpowiedź napozew - również będzie uiszczał opłatę arbitrażową na takiej samej zasadzie jak powód.  Rozpoznanie sprawy będzie nie dłuższe niż 21 dni od daty wniesienia pozwu. Arbitrami Sądu Polubownego są bezstronni, wybrani i przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej notariusze.

Do celów Stowarzyszenia należy również udział w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych. Dla realizacji tego celu został powołany Zespół ds. Legislacji, który przygotowuje opinie aktów prawnych przesyłanych przez organy administracji rządowej. Stowarzyszenie wspierarównież działalność organów samorządu zawodowego, a w szczególności Krajową Radę Notarialną. Jest członkiem Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

 

 


 

Izba Notarialna w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem obszar właściwości apelacji krakowskiej w tym 4 sądów okręgowych – Kraków, Kielce, Tarnów i Nowy Sącz.Zrzesza obecnie 410 notariuszy i jest drugą co do liczebności izbą notarialną w Polsce.

 


 

 

Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.

 

W ofercie wydawnictwa znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia i konferencje. Pełna oferta dostępna jest na www.wolterskluwer.pl

 

Wolters Kluwer S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.

 

Wolters Kluwer osiąga roczne przychody (2014) w wysokości 3,6 miliarda euro, prowadzi działalność w 120 krajach świata i zatrudnia około 19 000 osób. Centrala Wolters Kluwer znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii. Więcej informacji o naszej pozycji rynkowej, klientach, markach i organizacji na stronie www.wolterskluwer.com

 


Partnerzy w poprzednich edycjach

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła działalność w dniu 4 marca 2009 r. Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Organami Krajowej Szkoły są: Rada Programowa i Dyrektor.

 

Główne zadania Krajowej Szkoły to: prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze.

 

Istotnym obszarem działalności Krajowej Szkoły jest współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń z zakresu metodyki działalności szkoleniowej, adaptację do polskich potrzeb najnowszych rozwiązań z tej dziedziny, wspólną z podmiotami zagranicznymi realizację wydarzeń szkoleniowych i programów wymiany, zwłaszcza poświęconych znajomości prawa europejskiego i języków obcych, a także ułatwienie dostępu do funduszy pomocowych UE.

 

Krajowa Szkoła prowadzi także działalność wydawniczą w postaci m.in. Kwartalnika KSSiP, serii wydawniczych pt. „Biblioteka Aplikanta”, „Metodyki”, „Pierwsza wokanda”.

 

 


 

 

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy powstała z kancelarii adwokackiej założonej w 1993 roku przez adwokat prof. dr hab. Elżbietę Traple. W 1999 roku wspólnikiem został adwokat Xawery Konarski, a następnie adwokat dr hab. Paweł Podrecki. W 2006 roku zostało otwarte biuro w Warszawie. W 2009 roku do grona wspólników dołączyli adwokat Beata Matusiewicz-Kulig oraz adwokat dr Tomasz Targosz, a dwa lata później adwokat dr Jan Byrski oraz adwokat Wojciech Kulis.

 

Dziś zespół kancelarii to zespół liczący ponad 50 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Zespół został stworzony pod względem umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, znajomości języków obcych, a także doświadczenia zawodowego zdobytego podczas staży zagranicznych.

 

Kancelaria stale świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorcom z wielu sektorów gospodarki, a także podmiotom publicznym. Pełni również funkcję stałego eksperta dla licznych organizacji gospodarczych i branżowych, a także stowarzyszeń zrzeszających twórców. Prawnicy Kancelarii wykonują pracę w dwóch biurach: w Krakowie i Warszawie. Zapewniają obsługę prawną w językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.  

 

 


 

 

 

 

Monitor Prawniczy” (MoP) – dwutygodnik prawa polskiego, w którym publikowane są artykuły z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa karnego gospodarczego oraz procedury karnej, a także prawa europejskiego. Czytelnik znajdzie w nim informacje o bieżących zmianach w prawie,  najnowsze orzecznictwo SN, NSA, TK i TSUE, aktualności europejskie, fachowe, pogłębione opinie i analizy zagadnień problemowych, a także obszerne dodatki tematyczne. Autorzy „Monitora Prawniczego” są wybitnymi specjalistami – pracownikami firm prawniczych, ośrodków naukowych, kancelarii prawnych, banków, instytucji ubezpieczeniowych i finansowych.

 

Redakcja czasopism Wydawnictwa C.H.Beck jest również organizatorem cyklu seminariów prawniczych z udziałem największych autorytetów w poszczególnych dziedzinach prawa, gwarantujących wysoki poziom merytoryczny spotkań. Nasze seminaria stanowią forum wymiany poglądów teoretyków i praktyków prawa, przedstawicieli różnych zawodów prawniczych z całego kraju.

 

 „Monitor Prawa Bankowego” to jedyne czasopismo na polskim rynku wydawniczym poświęcone zagadnieniom związanym z prawem bankowym.

 

Artykuły i glosy publikowane w miesięczniku łączą praktyczne podejście do problemów prawnych w działalności bankowej zpogłębioną refleksją teoretyczną. Tematyka miesięcznika obejmuje m.in. czynności bankowe, zabezpieczenia wierzytelności banku, tajemnicę bankową, usługi płatnicze, outsourcing działalności bankowej.

 

Osobny Dział poświęcony jest przedstawieniu niepublikowanych dotychczas stanowisk organów regulacyjnych, przede wszystkim Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo w miesięczniku pojawia się przegląd najnowszych i najbardziej istotnych dla praktyki bankowej orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Spisy treści dotychczas opublikowanych numerów dostępne są na stronie www.ispb.pl.

Zapraszamy na

Kraków Intellectual Property Law Summer School

 

Szkoła letnia prawa własności intelektualnej w Krakowie

16-21 września 2019

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
XI Kolokwium Jagiellońskie. Aktualne zagadnienia prawa spadkowego

 

 

12 kwietnia 2019

Aula B, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

Rejestracja
#blockchain

Cykl 4 wykładów prowadzonych przez pracowników IBM

o technologii blockchain i jej wpływie na branżę prawniczą.

Wstęp wolny!

Więcej informacji
Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami nad Akademickim Projektem Kodeksu Cywilnego.

Przejdź na stronę AKPC